Кандидат за кмет на село Бояново:

Радостина Василева - ЗНС

Адрес: С.Бояново, общ.Елхово, обл.Ямбол, 8730, ул.Търговска 55, България

Мобилен телефон: +359896602118

E-mail: rikikomers@abv.bg

Дата на раждане: 14,01,1972г.

Семейно положение: Омъжена, с двама сина

Трудов стаж/
осигурителен стаж


2.11.2006г – до сега

Рики комерс ЕООД - Управител и собственик

Основни дейности и отговорности:
Организиране на обучения, конференции и празненства; преговори с доставчици и клиенти и договаряне на специални условия за организиране на обществено хранене; координиране на доставките и продажбите на стоки в обекти на фирмата. Изпълнение на дейности при реализиране на проекти по оперативни програми .
Вид на дейността или сферата на работа:

Покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имотиРесторантьорски услуги.Търговско представителство и търговия храни и напитки.

08,10,1993г – 2,11,2006 г

ЕТ”Радостина Василева-РИКИ”
- Президент

Основни дейности и отговорности:
Организиране на обучения, конференции и празненства; преговори с доставчици и клиенти и договаряне на специални условия за доставка на стоки и услуги; координиране на доставките и продажбите на стоки в търговските обекти на фирмата; инсталации и поддръжка на правноинформационен софтуер; разработка и издаване на специализирани материали и книги.
Вид на дейността или сферата на работ:

Търговия с учебници, помагала и канцеларски материали.


13,09,1993 – 16,09,1996

Обувна фабрика „Бояница”
- Началник склад
Основни дейности и отговорности:

Организация на доставки и продажби на продукция.
Вид на дейността или сферата на работа:

Производство и продажби на обувки и кожени изделия.


Образование и обучение


2008

Фондация ”АРТЗ – Българско възраждане” -
Специалист по разработване и прилагане на стратегии и политики.

Основни предмети/застъпени професионални умения:
Разработване на регионални стратегии и местни политики. Разработване на механизми за публично-частни партньорства и партньорства между различни организации и сформиране на мрежи между тях. Стратегическо планиране и организационно развитие на СГО. Финансово и счетоводно управление на СГО. Комуникационни умения за водене на диалог и работа с медиите. Съвременни информационни технологии. Ключови умения за интернационализация на бизнеса. Предоставяне на бизнес услуги.

2004 - Стартиране на собствен бизнес

Основни предмети/застъпени професионални умения:
Финансово и счетоводно управление
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ЦПО към СНЦ ”ЯТПП”
2004 - Бизнес английски език, Компютърно обучение
Основни предмети/застъпени професионални умения:

АЕ – NEW HEADWAY и Бизнес английски, WINDOWS,WORD, EXCEL, INTERNET
Име и вид на обучаващата или образователната организация

ЦПО към ФНТС
Ниво по националната класификация: Специалист

Лични умения и компетенции


Майчин език: Български

Други езици: Английски, Руски

Социални умения и компетенци


Притежавам умения за работа в екип. Лесно се ориентирам в непозната обстановка и се адаптирам в чужда среда в резултат на многобройни пътувания в страната и чужбина. Толерантна съм и мога да приема чуждо мнение, ако е добре аргументирано. Притежавам комуникативни умения, придобити и развивани по време на обучения и работа с клиенти и партньори във фирмата и в НПО, в които участвам.
Притежавам умения за начини на предотвратяване на видове конфликти и досъдебно разрешаване на спорове.

Организационни умения и компетенции


Управлявам фирма с млад и амбициозен персонал и с разнородна дейност, изискваща делегиране на права и отговорности. Фирмата е изпълнител на дейности по проекти, свързани с организиране на обучения, семинари и презентации, които изискват добра координация, организираност и дисциплина.

Технически умения и компетенция


Работя с различни видове записваща и възпроизвеждаща техника, периферни компютърни устройства – скенери, проектори и др..

Компютърни умения и компетенции


Владея на добро ниво Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint ) и имам основни познания по графичен дизайн.

Артистични умения и компетенция


Притежавам добра дикция и умения в ориентиране в различни сфери на общуване.

Други умения и компетенции


Разработване на регионални стратегии и местни политики. Разработване на механизми за публично-частни партньорства и партньорства между различни организации и сформиране на мрежи между тях. Стратегическо планиране и организационно развитие на СГО. Финансово и счетоводно управление на СГО. Комуникационни умения за водене на диалог и работа с медиите. Съвременни информационни технологии. Ключови умения за интернационализация на бизнеса. Предоставяне на бизнес услуги.

Професионален опит


2006г – до сега:

Аксес консулт ЕООД - Организатор на обучения и прояви по програми на ЕС

Основни дейности и отговорности:

Организиране на обучения, информационни срещи, заседания на фокус- групи. Техническото обезпечаване със специализирани работни материали. Подготвяне на материали за информационни бюлетини, брошури, дипляни;
Вид на дейността или сферата на работа:

Разработване на учебни програми, учебно съдържание, методики, анкетни карти за оценка на качеството на обучения и информационни срещи, Анализи, Мултимедийни презентации. Подготовка на информационни материали за специализираните издания – вестници, брошури, дипляни и за текуща актуализация на интернет сайтовете на МИГ.
2006

ПГ по ПСТТ”Н.Вапцаров”-Ямбол - Консултант по договор за за изработка на рекламна брошура „Наръчник на ефективния учител по производствено обучение”

Основни дейности и отговорности:

Разработване на методически материали за специфичните потребности на производственото обучение”


2006 – до сега

Сдружение „Център за Образователни Програми и Социални Инициативи”
- Организатор и медиатор на публични прояви

Основни дейности и отговорности:

Организиране на обучения, информационни срещи и семинари, свързани с реализирането на дейностите на ЦОПСИ.
Име и адрес на работодателя
2005 – до сега

СНЦ „Ямболска търговско-промишлена палата” - Експерт и консултант

Основни дейности и отговорности:


Планиране, организирани и провеждане на информационни кампании, семинари, конференции, изложения и др. На ЯТПП при реализирането на проекти по предприсъединителни и оперативни програми.


2006 г – до сега

Сиела Норми АД
- Търговски представител
Основни дейности и отговорности:

Обучения, инсталации, поддръжка на софтуер в Държавната администрация, в съдилищата и прокуратурите и в училищата в област Ямбол.

Вид на дейността или сферата на работа:

Инсталация, актуализация и обучения за работа със софтуер с нормативно-правни документи

Членство в организации


Член на УН на ГПЧЕ ”В.Карагьозов” - Ямбол

Други документи


Свидетелство за правоуправление на МПС – Категория В и М

Програма:

В моята програма съм заложила три приоритетни области:
1. БЛАГОУСТРОЙСТВО В ИНФРАСТРУКТУРАТА
2. СИГУРНА И УДОБНА СРЕДА ЗА ЖИВОТ
3. ЗАПАЗВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНОТО И ДУХОВНО НАСЛЕДСТВО
БЛАГОУСТРОЙСТВО В ИНФРАСТРУКТУРАТА изисква изпълнение на няколко неотложни задачи:
- търсене на възможности за подмяна на цялостната канализация, което е задължително условие за реконструкция на цялата улична мрежа.
- укрепване на моста.
- почистване на речното корито и възобновяване на парковото пространство.
- отстраняване на руините от военните блокове и сгради, които не се използват по предназначение.
Вече години наред тези отломки променят облика на селото. Сега те вече са общинска собственост и трябва да се настоява пред общинското ръководство за мерки по тяхното отстраняване. По проекти и програми на тяхно място могат да се изградят детски площадки и съоръжения. Трябва да се стимулира инвеститорски интерес и към частния жилищен фонд, за да се вдъхне живот на пустеещите къщи и постройки.
- възстановяване на знакови места в селото - автобусни спирки, стадион, прилежащото пространство на чешмите – Бялата, Бочковата, Горчивата .
Вторият приоритет в моята програма е СИГУРНА И УДОБНА СРЕДА ЗА ЖИВОТ.
Това може да се постигне само с активното съдействие на всички, които искат да превърнат родното си село в свой дом – чист и подреден. В тази връзка предвиждам:
- поддържане на чистотата на селото чрез въвеждане на пилотен проект за разделно събиране на смет.
-намаляване на противообществените прояви чрез ангажиране на доброволни сътрудници и видеоконтрол.
- озеленяване и поддържане на централната част, парка, и основните улични артерии чрез включването на безработните лица по програми на Бюрото по труда.
- възстановяване на стадиона и изграждане на съблекални и фитнес- зала като условие за организиране на спортни прояви от регионален и национален мащаб.
- почистване и поддържане на гробищния парк и осигуряване на машина за изкопни работи.
Отношението към нашето родово минало се мери по грижата ни за тези, които са си отишли от този свят. Израз на нашето уважение към предците ни може да бъде грижата ни към вечните им домове.
- създаване „Клуб на пенсионера”
Нуждата от общуване е тази, която ни съпътства от първия до последния дъх. Основен проблем, особено пред хората, загубили спътника си в живота , е да намерят мястото и хората, с които ще се чувстват между свои. Такива са местата, където те могат да се срещат по интереси, да споделят своите страхове и надежди, да имат усещането, че са разбирани и ценени.
- обновяване на Младежкия дом и създаване на условия за превръщането му в център за младежки дейности – оборудване на зала за тихи игри и преоборудване на залата за масови събирания.
- по-голям контрол върху фирмите изпълняващи автобусната линия Ямбол-Бояново-Елхово.
- достъп до лекарствени средства чрез мобилна (подвижна) аптека.
- регламентиране на часовия график на уличното осветление с удължена продължителност в определени дати на годината.
Това е много важен въпрос, тъй като ако празничните вечери тънат в мрак, това неминуемо променя празничната еуфория.
Много наболял проблем не само за нашето село ,а и в национален мащаб, е безработицата. За да бъде намалена ще съдействаме на повече чстни стопани да се включат с проекти към Програмата за развитие на селските райони, включително и изпълнявания в община Елхово проект „Лидер”. Създаването на информационен център ще бъде една от първите и неотложни задачи, където всеки ще има свободен достъп до интернет. Информация за текущите мерки по европейски програми, не само към Министерството на земеделието , но и на Министерството на икономиката, на регионалното развитие и благоустройство, на Културата, на Образованието, на Младежта и спорта. За да изпълня тази задача, предвиждам:
- организиране на тематични срещи с експерти по различните програми.
- табло с актуална информация на български и английски.
- облекчен режим при издаване на документи.
Ако ми гласувате доверие, заедно ще изберем на общоселско събрание кметски съвет от общественици, с които ще работим в екип. Прозрачност и екипност - това трябва да бъдат основните принципи в местното управление, затова ще бъдат свиквани периодични общоселски събрания, на които кметският съвет да дава отчет за текущите дейности и да приема предложения и критики.
Третият приоритет - последният,но не и последен по важност е: ЗАПАЗВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНОТО И ДУХОВНО НАСЛЕДСТВО.
Това е онази област, в която средствата може да са важно, но не са задължително условие. Не случайно България е наричана“Държавата на духа“, защото никакви кризи и сътресения не са били в състояние да попречат на българина да отбелязва и тачи своите календарни и обредни празници. Затова предвиждам:
- изготвяне на календарен план на традиционните празници и тяхното отбелязване.
- подпомагане на читалищната дейност и съдействие в културни мероприятия в национален и международен мащаб.
- създаване и подкрепа на неправителствени организации - младежки, женски, спортни и по интереси, и съдействие за реализиране на проекти в съответствие с техните цели и задачи.
Участието на гражданското общество в процесите на формиране на местни политики е от особена важност. Публично-частното партньорство е утвърден модел на взаимоотношения в демократичните общества и това е пътят, по който трябва да върви и нашето, ако иска да постига успехи. Местната власт, бизнесът и неправителствените структури ще трябва да поемат заедно отговорността за превръщането на родното ни село в желано място за живот и бизнес.

Анкета:

Коментари:

Radostina: 2 2
На теб не ти ли е мъчно като гледаш как селото запада? Аз чувствам, че имам сили и възможности да променя това. И което сигурни ще те учуди, но ще го правя с удоволствие и хъс. Ще заложа на своите умения и контакт.
dimitrina: 2 2
Анкетата ми харесва но трябва да се има предвид и това че повечето от имащите право на глас в Бояново нямат достъп до сайта това може да обърка прогнозата!
Radostina: 1 0
На теб не ти ли е мъчно като гледаш как селото запада?А аз чувствам ,че имам сили и възможности да променя това. И което сигурно ще те учуди, ще го правя с удоволствие и хъс.
Radostina: 3 0
Ние не разчитаме на прогнозата, а на директния контакт с хората.
yanev83: 4 0
В действителност анкетата в сайта показва вота на потребителите и посетителите на сайта, а не вота на цялото село. По никакъв начин не претендираме, тази анкета да дава някакви прогнозни резултати, резултатите от тази анкета са на база на гласовете на жителите на виртуалното село.
dimitrina: 3 1
Така трябва да бъде Радостинче защото някой точно на това разчитат и обикалят като емисари вече месеци наред това трябва да имаш предвид!
VedaS: 3 1
Всъщност това не е точно програмата на Рики, а извадката от нея, която е адаптирана за представяне на предизборната среща с жителите на Бояново. Обърни внимание на въведението - "В моята програма съм заложила три приоритетни области:..." коментарите - те са част от изказването, не от Програмата, тя предстои да бъде издадена на брошура. А с жителите на Стройно - ще се говори за Стройно. А за застаряващото население по селата , вкл. и на Бояново, се предвиждат Клубове на пенсионера, Социална кухня, Дневен център... И още много други ... като .. Но стига да разкривам тайни, че не се страхуваме от конкуренцията В Бояново, а от конкуренцията на другите села в общината и областта. Не вярвам, че бившите кметове ще направят това, за което имаха толкова години, но се пазим от кмета на Гранитово например, който не е направил само това, за което не се е сетил! А срещите ни за допълване с конкретни задачи все още предстоят. Ето, англичаните стенат за хуманно отношение към кучета и кокошки по улиците, но с тоя проблем ще се занимаваме с тях, едва ли ще е интересен този въпрос за нашите хора. С тях обсъждахме и тяхната интеграция и включването им в нашите празници и нашето - в техните. Даже правихме среща с тях с представители на Сдружение Келтско наследство в България, и пред кафето на Дженкови правиха келтски ритуал с камъни и свещи за успех... и си казаха какво очакват от новия кмет - най-напред - знамената и буквите на името на селото ... Но .. ВРЕМЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦЯЛАТА ПРОГРАМА ИМА. Просто трябва малко търпение. Ще я предоставим за обсъждане цялата с голямо удоволствие. Дори предвиждаме на заключителната среща да я представят експерти в съответните области ... Преди спектакъла на "ALL STEPS". И аз очаквам този ден с нетърпение)
Radostina: 4 1
А нима на пенсионерите не им се полага да бъде чисто и удобно място за живеене селото ни. Светли улици, чисти тротоари, място,където да обменят мисли и впечатления... Програмата е отворена за нови предложения. Ще се радвам на такива. Нова настилка не е само предизборно обещание. Пари за национална пътна мрежа се отпускат, така че не е невъзможно. Който и да е общински кмет, мога да работя със всеки. Именно за това не взимам страна. Всеки да гласува по съвест.
tanya83: 1 0
мислям,че доста неща има и сега направени по програмата на Радост но няма кой да ги посещава или запазва.
pastraka69: 2 0
Целите и задачите за възраждането и поддържането на едно село са едни и същи. Важно е какво ще се свършиш и как ще го постигнеш.
sveian: 4 0
Мисля,че е крайно време да се даде шанс на млад и амбициозен човек.Поздравления за Радостина и успех!
VedaS: 2 4
Всъщност, скъпата ми сестричка спечели, че няма да се занимава с хора, които не заслужават! А загуби селото!!!
VedaS: 4 6
КОЙТО ПРОДАВА ДУШАТА СИ, ЗАСЛУЖАВА СЪДБАТА СИ!!!!
VedaS: 1 2
Материал за размисъл: За кмет на Елхово: 2-105 гласа, 8-107 гласа, 29-Социалдемократи -130 гласа! И за кмет на Бояново: 2-ГЕРБ- 26 гласа, 8-БСП-203 гласа, Социалдемократи-125 гласа! Такъв цирк няма!! Купените 130 цигани срещу конформисткият вот на ГЕРБ за "Удобния" кмет - който 4 години един път не притесни кмета на Елхово за средства за благоустройство на селото! Жалко е за селото - още 4 години летаргия!!
pastraka69: 3 4
Нещата които искахме да направим може пак да станат.Нямаме нужда от ншщо освен съдействие.Не искаме като се пребираме да пропадаме в дупките по тъмните улици.Ако си мисли някой от КУПЕНИТЕ,че ще прави каквото си поиска няма да стане.Това което ВИ обещаха няма да стане момчета/мои приятели/ на вас винаги ще бъда контра,а имам възможностите да препъвам ПРЕДАТЕЛИТЕ лично към мен.ОБЕЩАВАНЕТО НЕ Е КАТО ДАВАНЕТО.......
pastraka69: 2 4
Страх лозе пази......ама има и градушки.......

Трябва да сте влезли в профила си за да добавите коментар!