Кандидат за кмет на село Бояново:

Динка Желязкова - РЗС

Тел.за връзка: 0878 38 00 48

E-mail: didi_dobreva@abv.bg

Дата на раждане: 25.11.1973г. - гр.Ямбол.

Средното си образование завършва в СПТУ по МСС с.Бояново.

През 2010г. завършва Частен Професионален Търговски Колеж гр.Сливен специалност: Предприемачество и мениджмънт в туризма.
Собственик на фирма.
От 2009г. е член на Българската Асоциация на Микропредприятията в България,а от месец март 2010г. е поканена за член на Сдружението по Европроекти -София.
В момента студентка в Софииски Университет по Икономика и търготърговия гр. София специалност - Маркетинг и Икономика.
През последните 7 години участва активно на доброволни начала в културно - масовите изяви и мероприятия,като пише сценариите и води мероприятията както в селото така и на общинско ниво към ВКИ.

Програма:


1.Икономическото развитие и просперитет на селото
-изразено в привличането на инвеститори с цел създаване на работни места за младите и хората в работоспособна възраст.


2. Благоустройство-чиста и удобна среда за живот
- включваща реализирането на вече одобрените проекти за подмяна ка водоснабдителната мрежа и канализация и проекта за почистване коритото на реката и изграждането на диги,за да се предпазят къщите кокло раката от наводнения.
-Изготвяне и разработване на проект за укрепване на моста с асфалтиране на главната улица и частичен ремонт на улиците:Ив.Колев,Ив.Вазов,Ал.Стамболийски,Одрин,Тракия,Яна Лъскова и др.
-Изработване и реализиране на проект за почистване и озеленяване на големият и малкият парк.
-Обезопасяване на вече изградената дет.площадка в близост до реката и изграждане на нова до магазина на ПК "Труд" със озеленяване и създаване на градинки.
-Ясно регламентирани сметища.
-Наемане на раб.ръка чрез Бюрото по труда по програмите за поддържане чистотата по улиците на селото. Закупуване на трактор за комплексно ползване.


3.Подобряване на здравните и социални грижи към възрастините и социално слабите.
Това вкл. периодични прегледи
-профилактични ,от специалисти и безплатни изследвания за възрастните и соц. цлабите с помощта на НПО-та.
-Улеснен достъп до лекарствени средства чрез мобилна аптека. Ясно работно време на лекуващият лекар за стационарни и дом. посещения.


4.Съхраняване и развитие на културното наследство:
-Подпомагане читалищната дейност,включително и на Кукерската и Певческата групи.
-Включването им в Проекти по обновяване на костюмите и маските.
-търсене подкрепата на Общината,на Фондации и НПО-та за финансиране изявите на групите независимо дали те са на общинско,национално или международно ниво,за да се спре самофинансирането.
-Изготвяне на План-график на традиционните празници,чествания и изявите на групите обявен на публично място. -Създаване на Кът на ГОРДОСТТА в музея, там да бъдат изложени всички грамоти,отличия и награди на групите.


5.Борба с престъпността и корупцията:
-Търсене на начин за решение за намаляване и премахване на престъпността в селото,като се намери начин съвместно с началника на РПУ Елхово се създаде звено за борба с дребната престъпност.Със засилен контрол и патрул. -Бързо и улеснено административно обслужване.
-Информационно табло за предстоящите и текущи мероприятия.
-Организиране на срещи с експерти по текущи или предстоящи Евро програми за предприемчивите и земеделските производители.

Анкета:

Коментари:

galya: 2 14
Ама Динке защо се заблуждаваш, че хората ще гласуват за теб.
galya: 2 15
Вземи грамотно си напиши автобиографията без правописни грешки. Да си кмет трябва да си малко грамотен.
countEsterhazy: 6 0
Галя, sorry, но запетая не се пише само пред "че". Също така, освен граматически в българския език има и стилови грешки, а от твоите 3 изречения, няма нито едно, което да е стилово издържано.
countEsterhazy: 4 1
Очевидно кандидат-кметът е следил досегашните дискусии в сайта и е съобразил част от предложенията в програмата с техните резултати. На мен лично не ми стана ясно от предложената програма какво конкретно възнамерява да предложи кандидатът по следните въпроси: По т.1. как и по какъв начин ще се привличат инвеститори в село, с предимно възрастно население? По т.2. Какво означава „Ясно регламентирани сметища”, то и сега ги има, но не се спазват. Какви мерки ще се вземат за спазване на изхвърлянето на боклука на регламентираните сметища? По т. 5. Какви точно конкретни мерки ще се вземат за запазване на живеещите в селото от битовата престъпност и от измамите на възрастни хора от многобройните „амбулантни търговци”, които ходят по къщите безконтролно? По точка разни
countEsterhazy: 5 0
Продължение от предния ми пост: По точка разни :-), как точно възнамерява да се справи с предизвикателството на усвояване пари от EU фондовете за развитие на селските райони? Този изключително важен елемент от програмата е засегнат само в едно мъгляво изречение.
didi_dobreva: 1 1
Пот.1"Как и по какъв начин ще се привличат инвеститори' ще Ви споделя, имам в предвид не само буквалният смисъл,но и сключването на дългогодишни договори на земеделските производители с фирми от Израел,които ще изкупуват произведената от тях продукция.Това ще им гарантира приходи и евентуално ще създаде условия за сигурност при наемането на работна ръка от тяхна страна.Пот.2 "Ясно регламентирани сметища" имам предвид не само местата на сметищата,но контрола за изхвърлянето на сметта.В общината има една длъжност наречена "Еколог"този човек има график за посещения по селата който ние никога не сме виждали,пък и него или нея не сме.Аз ще изискам този график и ще следя дали този човек изпълнява задълженията си.Ще настоявам не само той или тя да идва в селото и да спазва графика си но и да обикаля с мен по улиците на селото и в случай на открити нарушения да съставя съответните предписания и наказания на всеки дръзнал да изхвърли боклука си на улицата или на места различни от оказаните за сметища. По т.5 казах,че ще търся помощта и съдействието на началника на РПУ Елхово за създаването на звено за борба с дребната престъпност пък било то с техни кадри или с доброволци за засилен контрол и патрул.Ще организираме срещи с гражданите,за да ги уведомяваме за начините по които действат телефонните измамници и да ги предпазим от тях.Що се отнася до начина по който ще се усвояват средствата от EU фондовете ще Ви кажа,че за нашият регион не е действаща само Програма "Развитие на селските райони",в момента действаща е и програмата "Регионално развитие",действащи са и: BG161PO001/1.2-02/2011 „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение” - 2322-тази програма позволява ремонтирането на общинските жилища в окаяно състояние ,предназначени за настаняване на социално слаби,бездомни или крайно нуждаещи се,Мярка 2.2. Аква-екологични мерки действа на схемата за безвъзмездно финансиране Сектор: Земеделие и селски райони Бенефициенти: Фирми,Стартират и:НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „КРЕДИТ БЕЗ ЛИХВА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ”Основен фактор за пълноценното участие в обществения живот на всеки човек е неговата трудова реализация. Хората с трайно намалена работоспособност са сред групите в неравностойно положение на пазара на труда. Броят на заетите лица с намалена работоспособност в специализираните предприятия и кооперации е значително снижен. Намаленото търсене на работна сила през последните години, в резултат на структурната реформа, се отразява неблагоприятно на трудовата реализация на лицата с намалена работоспособност. Намаляването на броя на населението в трудоспособна възраст и изискванията за запазване на конкурентоспособността на икономиката след присъединяване към ЕС оставят без алтернатива необходимостта от възможно най-пълното оползотворяване на наличните трудови ресурси и подобряване на качествените и структурните им характеристики в съответствие с потребностите на работодателите.Политиката по заетостта е насочена приоритетно към социално-икономическа интеграция на хората с намалена работоспособност, което позволява тяхното по-бързо икономическо и социално интегриране. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “ВЪЗОБНОВЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ГОРА” ,НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ОГРАМОТЯВАНЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА РОМИ,НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “ОТ СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ КЪМ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ” -“Заетост за социална интеграция” предполага чрез мерки за преодоляване на продължителната безработица рискови групи от обществото да се реинтегрират в него чрез осигуряване на работа. Мерките са насочени към насърчаване на безработни и неактивни лица, получаващи социални помощи, да приемат работа, да усъвършенстват своите умения или да придобият такива и да възстановят трудовите си навици, с цел увеличаване пригодността им за заетост.НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА“ПОМОЩ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ”-Съвременнната концепция за сигурност в професионалното развитие изисква подкрепа за осигуряване на плавен преход между различните етапи от трудовия живот.Застаряването на населението и негативните демографски тенденции са реална заплаха за дългосрочната икономическа и фискална устойчивост на страната. Ето защо е необходимо да се вземат мерки за увеличаване участието на пазара на труда и предлагането на работна сила на по-възрастните работници. Включването и оставането в заетост на безработните лица над 50-годишна възраст, се налага предвид отрицателния естествен прираст, който налага ползването на лицата в по-високите възрастови групи като резерв за предлагането на труд.ПРОГРАМА ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕТО НА ВЪЗРАСТНИ- Реалностите, пред които е изправена страната ни по отношение на намаляващия брой на базработните и нарастващото търсене на работна сила, поставят нови изисквания пред политиките в областта на трудовия пазар. Националните приоритети в областта на развитието на човешките ресурси изместват фокуса си от осигуряване на достъп до образование и обучение към осигуряване на качествено образование и обучение. Ключов фактор за успешната възвръщаемост на инвестициите в развитието на човешките ресурси е повишаването на качеството на обучението на възрастните.
didi_dobreva: 1 0
прилагам Ви да видите и поканата която получих само преди минута на електронна си поща изводите оставям на Вас: Уважаеми колеги! Каним Ви да вземете участие във Втория Международен Конгрес «Интеграция и устойчиво развитие в Черноморския регион», който ще се проведе в конгресния център на комплекс «Marina Cape» в гр. Бургас (България) на 3 и 4 декември 2011 година. ОСНОВНИ ТЕМИ НА КОНГРЕСА · Международно сътрудничество в региона · Енергетиката в региона · Търговско-икономическо развитие в Черноморския регион · Транспортна инфраструктура · Социалната и екологическа отговорност на бизнеса Организационен комитет:
didi_dobreva: 1 0
Интересът към случващото се в региона е повече от голям, тъй като в момента той се превърна в една от главните строителни площадки на планетата: активно се изграждат нефтени и газови транспортни пътища, развиват се търговските и икономически връзки между страните от региона, туристическите и рекреационни зони. Днес експертите оценят Черноморския регион като един от най-перспективните в света по много показатели: природни ресурси, възможности за бизнес-комуникации, транспортна инфраструктура и т.н. Като резултат, перспективен е и потенциалът за икономически и инвестиционен растеж. Дискусиите в хода на конгреса са призвани да потвърдят стремежа на бизнеса, държавата и неправителствените организации към осигуряване на устойчиво развитие на региона.За вас конгресът ще стане площадката, на която ще можете да обсъдите и въпросите, които са важни за работатата ви в страните около Черно море. Участието в заседанията, срещите и кръглите маси ще ви позволи да сте осведомени по най-актуалните за региона теми. В рамките на конгреса ще се проведе изложба, на която участниците ще могат да демонстрират своите инициативи и достижения в областта на развитието на региона. Заключителната пресконференция ще обобщи резултатите от двудневната работа. Каним ви да се включите във Втория Международен Конгрес «Интеграция и устойчиво развитие в Черноморския регион»!
didi_dobreva: 1 0
И тъй като в моето обръщение към избирателите Ви обещавам,че ще настоявам Бояново да бъде включено в един Културно-туристически коридор мисля да не пропусна възможността да отида на този конгрес и да демонстрирам инициативността си за изграждането на такъв.
dimitrina: 13 0
Какви социално слаби в Бояново няма такива има калпави цигани и спрете всички да ги толерирате предизборно!
VedaS: 6 0
Мислех си, че имам представа от Оперативните програми и Стратегическите референтни рамки на ЕС, но като се запознах с материалите на Динка, вече не знам какво знам)))
katia: 6 0
И по-конкретно......какво те притесни? След коментара ти,започвам да се съмнявам доколко, и дали ще се стигнат до нас средствата от Оперативните програми...... аз вече си представях как всичко се променя
dimitrina: 8 0
Ако смяташ от кметството да се промени твоя живот,ще има да чакаш много скъпа приятелко !
katia: 7 0
И все пак,не живеем в гората,зависими сме от работата на кметството. Нали от нашите данъци получават заплати.....така че, и те трябва да работят за нас,за спокойствието ни,за чистия и приветлив вид на селото,за нормални улици .......изобщо за всичко,което двете дами обещават да работят.
dimitrina: 10 0
Колкото от кавалерите се промени,толкова и дамите ще променят селото най доброто обещание за мен ще бъде едно багерче за погребение та да не ходят деца та ни да се молят на циганите!!!
katia: 5 0
Тогава да отиваме за гъби...валя дъжд,може и да си напълним кошниците
dimitrina: 5 0
След тоя дъжд само сняг да не завали ,гъби в изобилие ще има!
countEsterhazy: 2 4
Към двамата коментиращи над мен: А какво не ви харесва или харесва, ако въобще нещо ви е харесало, в програмите на двамата кандидат-кмета, които до сега са ги представили? Също така нямам спомени и за зададени от вас въпроси към кандидат-кметовете. Вие все още не сте предложили нищо конструктивно, като въпрос или поне бележка, а само заядливи подхвърляния по отношение на кандидат-кметовете.
dimitrina: 3 0
И това е нещо!
katia: 7 2
Напротив уважаеми господине, задавала съм въпроси към представилите се тук кандидати и съм получила отговори,дори след тях имаше много коментари. Така че,може и да не сме многословни,но знаем какво искаме и ако,приемаш шегите за заяждане ...грешиш. Така че, ако обичаш не се опитвай да ни хокаш.По-важно е какво предлагат кандидатите, а ние да изберем най-доброто.
katia: 5 0
Там сме!
countEsterhazy: 2 6
За щастие това което казвате, че сте задавали въпроси и след това е имало много коментари, относно програмите, може да се провери. Ето, това е резултатът от беглия преглед на коментарите по програмите –един единствен въпрос, с даден веднага и „приет” отговор: Катя: Макар че, не всички кандидати са представени...не зная за техните намерения.Но,нито в програмата на Радостина нито в обръщението на Динка,прочетох нещо за престъпноста в Бояново и как мислят да се справят с нея. Става въпрос най-вече за кражби и изнудвания,но потърпевшите са толкова много,че аз бих поставила този въпрос на едно от първите места.Няма да е пресилено, ако кажа че, всяка втора къща е била обект на кражба или изнудване. Всичко останало не са коментари или въпроси към програмите, а по-скоро инфантилна духовитост тип „Слави Трифонов”. От запазените в сайта коментари, това е градацията в лирическото израстване на героините в оперетката „месТни избори”: 1. Дуета на двете кралици „Программмма ми дай”, в хор с още няколко абдала, включая и моя милост. След публикуването на програмите на два от кандидат-кметовете: 2. Отново дуета е своята стихия: „Къде останахте, други кандидат-кметове” 3. И един речитатив, трябва да се отбележи, наистина смислен – споменатия по-горе – „Куче влачи рейс, диря няма”. 4. След това, ролите са разменени, следва втори речитатив, почти безмислен, да не кажа напълно безмислен: „Какво ще ни дадеш, историо, от пожълтелите си страници”. 5. Това обаче не е достатъчно и солистката продължава с „Къде си ти, вярна, любов народна”, но едно соло не и стига и под бурните аплодисменти на публиката запява „…срещу вразите отоРомански…” 6. Следва арията в „ре-минор” „”Вий, жертви паднахте” 7. И накрая отново дуета „. ..кмете, кмете, кандидат-кмете…” 8. И съвсем накрая речитатива трепач на Йоан Кукурузел: „Азь оть Бога поставения Екатеринь Йоань и вся осталная сволоч…” Последният да затвори вратата. 9. „Абе, къде е батко бе…” да се включа и аз в хора на почитателите на Учиндолския левент. Моля, даскалиците по български, които посещават сайта, да ме извинят, ако съм пропуснал нЕкое нещо :-) и да не ми връзват кусур. =. Нито се заяждам, нито ви назидавам, проблемът с изборът си е ваш. Вие ще си го гледате и ще му се радвате на следващия кмет.
katia: 9 5
Не може да се отрече,че сте много красноречив, обстоятелствен и несъмнено - полезен с познанията си във всяка област и винаги чета с интерес коментарите ви. Анализът е невероятен и ..........пренебрежителен,но ме успокоява факта,че към дуета на "двете кралици" са се присъединили "още няколко абдала, включая и ваша милост".....Дори и да не се изразяваме красиво и умно,имаме право да кажем какво мислим....нали.? Така,че арията в ре-минор е по-скоро "кралиците в жертва паднаха"..... .Очаквам с нетърпение следващия ви коментар,но не за героините от оперетката или за "инфантилната ни духовитост"!
countEsterhazy: 3 10
1. “Дори и да не се изразяваме красиво и умно, имаме право да кажем какво мислим....нали.?” Хабсолютно сте права, но освен всичко вземете, че изразете какво мислите. Такова нещо не се вижда по по-голяма част от писанията ви. 2. „Така, че арията в ре-минор е по-скоро "кралиците в жертва паднаха".....” бих го казал по друг начин:„...се спънаха и пльоснаха в гьола, който сами си създадоха...”. Всъщност терминът „кралици” в черновата на поста беше друг, който се римува на „кралици” и е съставен от две думи, но да не издаваме тайни от кухнята на творческото ни безсилие. 3. „Очаквам с нетърпение следващия ви коментар,но не за героините от оперетката или за "инфантилната ни духовитост"!” Всъщност би било по-добре да се пишат коментари точно за тези „героини/герои” на нашето време, защото тяхното отношение и държание е много показателно за степента на развитието на съзнанието на средностатистическия член на нашето общество, съзнателно формирано по определени критерии, в течение на последните няколко десетилетия, но нямам никакво желание и намерение да се занимавам с вас. И понеже вече нито оперетките ви, нито „духовитостта” ви, нито Ентелектуалната ви мощ попадат поне в близките месеци в обсега на интересите ми, това ще бъде последният коментар от моя страна, по какъвто й да е повод, за доста време занапред.
foo55: 3 0
РАДВАМ СЕ НА ТАКИВА,МЛАДИ ПРЕДПРИЕМЧИВИ ХОРА И В БИЗНЕСА И В ПОЛИТИКАТА!МОЯТ СЪВЕТ Е СЪВЕТЪТ НА ,,МАЛКИЯ-ГОЛЯМ ЧОВЕК,,/ТОЗИ,КОЙТО ИЗБИРА НЯКОГО ЗА НЯКЪДЕ/ А,СМИСЪЛЪТ НА СЪВЕТА МИ Е СЛЕДНИЯ:ВНИМАТЕЛНО ОБЕЩАВАЙТЕ,ЗАЩОТО АКО,ВИ ИЗБЕРАТ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ОБЕЩАНИЯТА! АКО НЕ УСПЕЕТЕ ДА ГИ ИЗПЪЛНИТЕ-В СИЛА ОТНОВО ЩЕ БЪДЕ,,МАЛКИЯТ-ГОЛЯМ ЧОВЕК! ПОЖЕЛАВАМ УСПЕХ!
didi_dobreva: 1 0
Благодаря Ви!Ще спазя обещанията си,ако бъда избрана...

Трябва да сте влезли в профила си за да добавите коментар!